VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 2/2008 o verejnom poriadku na území obce Seniakovce

VZN č.2 - 2008 o verejnom poriadku na území obce Seniakovce.pdf (215925)

Application1(2020-7-9)0001.PDF (487701)
Application1(2020-7-9)0002.PDF (507420)
Application1(2020-7-9)0003.PDF (458172)
Application1(2020-7-9)0004.PDF (570195)
Application1(2020-7-9)0005.PDF (471202)
Application1(2020-7-9)0006.PDF (582690)
Application1(2020-7-9)0007.PDF (373390)
 

 
Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady zo dňa 12.12.2019 uznesením č.10/2019 bod A odstavec 1:
 
 
 
 
Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady:

VZN-úprava.pdf (566115)

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za kom.odpady a drobné stav.odpady a ost.miest.popl. v znení nesk.úprav

VZN č. 12008.pdf (4092251)