Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady zo dňa 12.12.2019 uznesením č.10/2019 bod A odstavec 1:
 
 
 
 
Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady:

VZN-úprava.pdf (566115)

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za kom.odpady a drobné stav.odpady a ost.miest.popl. v znení nesk.úprav

VZN č. 12008.pdf (4092251)