Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady:

VZN-úprava.pdf (566115)

Všeobecne záväzné nariadenia č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za kom.odpady a drobné stav.odpady a ost.miest.popl. v znení nesk.úprav

VZN č. 12008.pdf (4092251)