Všeobecné zásady protipož. bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období