Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (VSD, č.zmluvy: ZoP/2018/535-BZ)

Zmluva VSD.pdf (2047327)